Wyprawa do historii - wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

Dnia 3 października 2012 roku 30 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Chłaniowie wraz ze swoimi wychowawcami i przedstawicielką Rady Rodziców uczestniczyło w wycieczce szkolnej do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Miała ona na celu pomóc uczniom skonfrontować swoją wiedzę historyczną wyniesioną ze szkoły czy literatury z realnymi eksponatami i obiektami muzealnymi naznaczonymi "zębem czasu". Doświadczenie pozwoliło uczniom utrwalić zdobytą wiedzę i odkryć, jak ogromne wartości kryje w sobie poznawana historia.

Odwiedzając Muzeum Wsi Lubelskiej, zwiedzając obiekty skansenowskie, czy spacerując po niezwykle urokliwym terenie ma się odczucie zetknięcia się z dawną kulturą ludową, z jej autentycznością i naturalnością. Rozbudzając zainteresowania uczniów zabytkami kultury poprzez wyrobienie umiejętności wartościowania możemy pomóc dzieciom odnajdywać siebie w historii. Od pierwszych kontaktów najmłodszego pokolenia z dobrami kultury, zarówno w historycznym jak i estetycznym aspekcie zależeć będzie charakter jego postawy względem dziedzictwa kulturowego.

Można było to zaobserwować jakie wrażenie na dzieciach zrobiły odwiedzane zabytki i eksponaty: Wiatrak z Zygmuntowa, Kuźnia i Zagroda z Urzędowa, Zagroda z Niemiec i z Żukowa czy też Dwór z Żyrzyna.

Uczniowie mieli okazję poznać inne, historyczne sposoby istnienia i funkcjonowania życia ludzkiego. W oparciu o bezpośrednią obserwację mieli możliwość wyciągania wniosków i dyskutowania o tym, co w naszym życiu jest trwałe, a co ulotne i mniej ważne. Wycieczka była dobrą okazją do spotkania ciekawych ludzi, którzy w inny sposób, bardziej bezpośredni i swojski mówili o tym wszystkim, co składa się na obraz dnia codziennego w historii naszego kraju. Często w takich chwilach rodzi się trwałe zainteresowanie dziedziną taką jak historia, czy kultura. Zwykle uczniowie w czasie wycieczki szkolnej uczą się również współdziałania, współpracy, uczynności i wspólnego radzenia sobie z trudnościami.

Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej stanowiła element edukacji regionalnej, mającej na celu przede wszystkim zakorzenienie każdego ucznia w jego środowisku i ugruntowanie poczucia rodzimej tożsamości, która będzie wskazówką prowadzącą do identyfikacji z Ojczyzną. Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjnym powaliło uczniom nie tylko poznać Muzeum Wsi Lubelskiej i jego zbiory, ale również przybliżyło im obraz życia w dawnej wsi lubelskiej. Czas spędzony w malowniczym skansenie z pewnością nie był czasem straconym, ponieważ uczniowie zobaczyli skrawek piękna naszej ojczyzny i jej historii.

Ilość odsłon

monitoring pozycji