Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Chłaniowie

Pierwszego października 2011 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Chłaniowie rozpoczęli realizację Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" pt. "Rozwój jednostki - rozwojem wszystkich". Zajęcia były prowadzone w pięciu grupach.

Celem Projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. W Projekcie uczestniczyło 26 dzieci z klas I-III. Udział w Projekcie "Rozwój jednostki - rozwojem wszystkich" przyniósł następujące efekty:

Szkole:

- dał szanse wprowadzić innowacje poprzez uczestnictwo w Projekcie UE,

- umożliwił nauczycielom wzbogacenie warsztatu pracy,

- pozwolił pozyskać nowe, bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne,

- wspierał zdolnych uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań,

- pomagał w wyrównywaniu braków u uczniów mających trudności w nauce.

Nauczycielowi pozwolił:

- uatrakcyjnić codzienne zajęcia,

- uzyskać wiele dodatkowych informacji o swoich uczniach, a przez to pomóc im w większym rozwoju,

- wzmocnić kontakty z rodzicami.

Uczniom umożliwił:

- korzystanie z ciekawych pomocy dydaktycznych,

- wzmocnienie wiary we własne możliwości,

- uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach,

- skuteczne uzupełnianie luk edukacyjnych,

- zmotywowanie do dalszych działań poznawczych.

Rodzicom pozwolił:

- zdobyć wiedzę na temat tego, jakim potencjałem dysponuje ich dziecko,

- czynnie uczestniczyć w rozwoju dziecka,

- zrozumieć, na jakie trudności napotyka ich dziecko na I etapie edukacyjnym,

- uzyskać informacje, jak pomóc swemu dziecku w efektywniejszej nauce.

Realizację Projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" pt. "Rozwój jednostki - rozwojem wszystkich" kończymy w czerwcu 2012 roku.

Podsumowując kończący się Projekt należy stwierdzić, że najważniejszym wkładem jaki może wnieść oświata do rozwoju dziecka jest pomóc mu w odkryciu jego własnych talentów i zdolności oraz wskazania kierunku ich pełnego rozwoju. Osobisty rozwój każdego ucznia zaowocuje wzrastaniem społeczeństwa, w którym to obecny uczeń, a w przyszłości dorosły dojrzały człowiek wykorzysta swoje zdolności i talenty.

Pierwszego października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie rozpoczęły się zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III. Zajęcia te zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.

W skład zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkół Podstawowych z Chłaniowa i Żółkiewki.

Zajęcie prowadzone są w pięciu następujących grupach:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzi nauczycielka Maria Koprucha,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzi nauczycielka Anna Chmura,

- zajęcie logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzi nauczycielka Danuta Błaszczak,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy prowadzi nauczyciel Piotr Szymański,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia w danej klasie realizują opracowany przez siebie program, w tym indywidualizację pracy z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości.

Programy opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do rozpoznanych, indywidualnych, specjalnych potrzeb edukacyjnych, zarówno dzieci mających trudności w uczeniu się jak i szczególnie uzdolnionych.

Realizując ofertę zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego szkoła otrzymuje środki dydaktyczne umożliwiające realizację Projektu. Należą do nich pomoce do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy.

Współczesny system edukacji staje przed wieloma zadaniami i wyzwaniami. Wiążą się one z przemianami społeczno - kulturowymi i wynikającą stąd koniecznością otwarcia szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych.

Ma to szczególne znaczenie w pierwszym etapie edukacyjnym, gdyż wtedy kształtują się u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.

Dzieci różnią się między sobą dojrzałością emocjonalną i społeczną, temperamentem, czy preferowanym stylem poznawczym. Wykazują też różny bagaż doświadczeń związanych z ich środowiskiem rodzinnym, a także różny poziom motywacji i samodzielności.

Warunkiem niezbędnym do indywidualizacji pracy i opieki nad uczniem jest przygotowanie szkoły i nauczycieli do realizacji tego ważnego zadania. Ważna jest także współpraca z rodzicami uczniów oraz współdziałanie ze wspierającymi szkołę instytucjami zewnętrznymi.

Ilość odsłon

monitoring pozycji